آموزش مفهومی فیزیک (فلش،انیمیشن) - گزارش تصویری ازاولین کارگاه تخصصی ترمودینامیک
آموزش مفهومی فیزیک (فلش،انیمیشن)
همه مانیازمندآموزشیم،آموزش فیزیک دبیرستان به کمک فلش، انیمیشن، فیلم، اشتراک تجربیات تدریس
تاريخ : جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ | نویسنده : علی ثروت

گزارش تصویری ازاولین کارگاه تخصصی ترمودینامیک

(انجمن فیزیک خراسان رضوی)

اولین کارگاه تخصصی ترمودینامیک توسط آقایان ظریف-اکرمی زاده-تلگردی-ثروت درتاریخ 91/9/24درپژوهشسرای آموزش وپرورش ناحیه دومشهدبرگزارشد


آزمایش اندازه گیری فشارهوادرآزمایشگاه-فرآیندهم دما:

آزمایش 1توسط سرنگ ووزنه(آقای ظریف)

آزمایش 2توسط پیپت واستوانه مدرج(آقای- ثروت)آزمایش رسم نمودارفرایندهم فشاروتعیین صفرمطلق درآزمایشگاه

(آقایان ظریف-اکرمی زاده)مدل جک هیدرولیک(آقای ثروت)

انیمیشن ودستورساخت درصفحه اول وبلاگتولیدحباب با اشکال هندسی مختلف-مبحث کشش سطحی

(آقایان اکرمی زاده-تلگردی)

فواره دوطرفه جادویی-مبحث فشار(آقای ثروت)آزمایش تشکیل مه درآزمایشگاه به وسیله کاهش فشار

-مبحث فرآیندبی دررو(آقای ثروت)
لامپ لاوا-مبحث نیروی چسبندگی(آقای تلگردی)ترموپیل(آقای ظریف)آزمایش انتقال گرمابه شیوه تابش توسط  آینه مقعرورادیومترکروکس

(آقای ظریف)آزمایش معلق نمودن حباب روی بخار co2 (آقای تلگردی)دست سازه ها و آزمایشهای ساده باموضوع فشار، شامل:

دونمونه پمپ ساخته شده باوسایل ساده- مدل دستگاه تنفسی-

مدل پمپ تخلیه باوسایل ساده-آزمایشهای ساده فشارتوسط بادکنک

(آقای ثروت)آزمایشهای یخ خشک(آقای تلگردی)
                  شکیل حلقه های دود(آقای اکرمی زاده)

 آزمایش مقایسه گرمای وِیژه دراجسام باوسایل ساده(آقای ظریف)
اسلایدر